Admovere: Vendim i duhur dërgimi i Kastratit në Këshill të Etikës

Admovere: Vendim i duhur dërgimi i Kastratit në Këshill të Etikës – Lajmet e funditVendimi i Rektoratit i Universitetit të Prishtinës (UP) që rastin e Ardian Kastratit, profesor-asistent në Fakultetin Filozofik, ta deponojë për trajtim me prioritet në Këshillin e Etikës, për shkak të gjuhës seksiste të përdorur, është konsideruar vendimi më i duhur që do të mundë të merrej nga organizata “Admovere”.

Sipas “Admovere”-s, ky hap nga ana e rektorit të UP-së, Naser Sahiti, është i pari i këtij lloji dhe paraqet progres në trajtimin e rasteve të tilla, transmeton Zeri.info.

“Shpresojmë që këtij rasti t’i shkohet deri në fund, duke respektuar aktet normative të UP-së. Gjithashtu, shpresojmë që tani e tutje Këshilli i Etikës t’i trajtojë më me seriozitet rastet, të cilat deponohen në këtë Këshill, sepse jemi dëshmitarë që jogjithmonë vendimet e këtij Këshilli janë marrë përkitazi me detyrat që i ka. Rikujtojmë që ‘Admovere’ ka përcjellë punën e Këshillit të Etikës përgjatë viteve dhe gjetjet kanë qenë shqetësuese”, thuhet në një komunikatë të organizatës “Admovere”.

Sipas “Admovere”-s, përgjatë viteve 2017-2019 në këtë Këshill janë raportuar 49 raste të shkeljeve të natyrave të ndryshme, si keqpërdorim i pozitës, plagjiat e falsifikime të autorësisë, kontrata të dyfishta, mosrespektim i kontratës së punës, avancime akademike të dyshimta, si dhe disa raste, ndonëse të rralla, të ngacmimeve seksuale, kërcënimeve ose incidenteve fizike. Por vetëm për tri sosh janë ndërmarrë procedura disiplinuese: dy vërejtje me shkrim dhe një vërejtje me gojë, të cilat janë masat më të lehta që parasheh Rregullorja për Masat dhe Procedurat Disiplinore të Personelit Akademik të UP-së.

“Pra, siç edhe mund të shihet, për asnjë nga rastet e sipërpërmendura Këshilli i Etikës nuk ka ndërmarrë masat disiplinuese që parashihen në Rregullore e që janë: ndalja e mëditjes, mohimi i përfshirjes në komisione vlerësuese ose mentorim, degradimi i pozitës, ndalimi i avancimit, ulja e gradës akademike ose edhe e thirrjes akademike dhe ndërprerja e marrëdhënies së punës”, thuhet në reagimin e tyre.

“Admovere” inkurajon studentët, stafin akademik, stafin administrativ, por edhe mekanizmat jashtë institucionit, organizata joqeveritare që kanë në fokus UP-në, që rastet e shkeljeve të Kodit të Etikës t’i deponojnë në Këshillin e Etikës.

Ndërsa, për Rektoratin dhe Këshillin e Etikës kërkojnë që rastet që paraqiten në këtë Këshill të bëhen publike, bashkë me vendimet e Këshillit për ato raste, të cilat duhet të merren brenda një periudhe të arsyeshme kohore dhe të jenë të arsyetuara mirë. /Zëri