Raporti që tregon se sa përdoret interneti në Kosovë, për çka përdoret dhe nga cilat mosha më shumë

Raporti që tregon se sa përdoret interneti në Kosovë, për çka përdoret dhe nga cilat mosha më shumë

Mobile advertising spending in the US jumped 76% in 2014, overtaking display ads to become the second largest online ad format, according to a joint report from the Internet Advertising Bureau and PwC, the professional services firm.

Se Kosova ka popullsi të re dhe se kosovarët kanë qasje në internet ky nuk është lajm.

Çështja është se për çka përdoret interneti në Kosovë, cilat mosha e përdorin më shumë, për çfarë lloj shërbimesh edhe kur e përdorin më shumë, cilat grup mosha e nga cila gjini përdoret më shumë, por edhe kur përdoret më së shumti, a përdoret për blerje ose për të porositur mallra dhe shërbime

Në raportin e Agjencisë së Statistikave të Kosovës që ka publikuar në fund të vitit 2019 tregon rezultatet e Anketës së përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit për vitin 2019 nga ekonomitë familjare dhe individët e kategorisë 16-74 vjeç.

Nga rezultatet e dala nga ky publikim, rezulton se në vitin 2019 ekonomitë familjare në Kosovë kanë pasur qasje në internet nga shtëpitë, nga çfarëdo pajisje prej 93.2%, ndërsa 6.1% e ekonomive familjare janë deklaruar se nuk  kanë pasur qasje në internet nga asnjë lloj pajisje.

Qasja në internet kryesisht ka qenë nga telefoni celular, pasuar nga llaptop/kompjuter portativ, kompjuter desktop, tablet etj.

Ndërkaq përdorimi i internetit për qëllime private për shfrytëzimin e shërbimeve publike online për të procesuar kërkesat/shërbimet nuk janë vërejtur ndryshime në përqindje krahasuar me vitin 2019.

“Në vitin 2017 përqindja e ekonomive familjare që kishte qasje në internet ishte 88.8%, ndërsa në vitin 2018 u rrit për 4.4 për qind krahasuar me vitin 2017, ku në vitin 2018 ishte 93.2%. Ndërsa, në vitin 2019 nuk janë vërejtur ndryshime në përqindjen e qasjes së ekonomive familjare, ku 93.2% e ekonomive familjare në Kosove kanë pasur qasje në internet në shtëpi, nga çfarëdo pajisje, ndërsa në ekonomitë familjare që nuk kanë pasur qasje në internet në shtëpi, nga çfarëdo pajisje, krahasuar me vitin 2018 ka pasur rënie prej 0.55%, thuhet në raport.

Sipas raportit të ASK-së, në vitin 2019 tek personat në ekonomitë familjare që kanë pasur qasje në internet në shtëpi dominon grup mosha 35-44 vjeç, ku 20.5% kanë pasur qasje në internet në shtëpi, nga çfarëdo pajisje, krahasuar me vitin 2018 vërehet një rënie prej 0.1%.

Gjithashtu raporti tregon se edhe në këtë vit dominon gjinia mashkull si përdorues të internetit me 55.8%, krahasuar me vitin 2018 tek përdoruesit e internetit meshkuj ka pasur një rënie prej 3.4%, ndërsa tek gjinia femër ka pasur rritje prej 3.3%.

“Prej 93.2% të ekonomive familjare që kanë pasur qasje në internet përmes linjës fikse dhe mobile, 91.2% janë shërbyer përmes linjës fikse, ndërsa 39.6% përmes linjës mobile. Në krahasim me vitin 2018 vërehet se nuk ka pasur ndryshim në përqindje në linjës fix dhe mobile, rritje ka pasur edhe në përdorimin e internetit nga linja fikse prej 1 për qind, ndërsa në linja mobil ka pasur rritje prej 15 për qind. Të intervistuarit janë pyetur për linjën broadband si psh. DSL, ADSL,VDSL, internet kabllor, internet satelitor, rrjete WiFi. Në linjën mobile Broadband është përfshirë linja përmes rrjetit të telefonisë mobile, në 3G (p.sh. UMTS), duke përdorur (SIM) kartë ose USB, telefon celular ose telefonin e mençur”, shkruan në raportin e ASK-së.